ทำความสะอาดพื้นผิว ที่มีสิ่งไม่พึงประสงค์อยู่บนผลงาน
เช่น สารเคมี ฝุ่นละออง มูลสัตว์

previous arrow
01-01l
01-02l
01-03l
01-04l
01-05l
01-06l
01-07l
01-08l
01-09l
01-10l
01-11l
01-12l
01-13l
01-14l
01-15l
01-16l
next arrow
01-01l
01-02l
01-03l
01-04l
01-05l
01-06l
01-07l
01-08l
01-09l
01-10l
01-11l
01-12l
01-13l
01-14l
01-15l
01-16l
previous arrow
next arrow

ทำความสะอาดพื้นผิว
ที่มีสิ่งไม่พึงประสงค์อยู่บนผลงาน
เช่น สารเคมี ฝุ่นละออง มูลสัตว์