Bangkok Art Conservation Center มีปณิธานส่งเสริมให้งานด้านอนุรักษ์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการรักษาสมบัติและศิลปวัตถุ
ของมวลมนุษยชาติ มุ่งมั่นให้บริการด้านการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ซ่อมแซมและฟื้นฟูศิลปกรรม ผลงานสะสมส่วนบุคคลและองค์กรตามหลักวิชาการ ด้วยมาตรฐานระดับสากล และเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านการอนุรักษ์และซ่อมแซมศิลปกรรม
นานาชาติ ทั้งในด้านศิลปะ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี อันจะนำไปสู่การแตกแขนงของความคิด และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบของการบูรณาการในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมของประเทศไทยไปสู่สังคมสืบไป

pre-01
pre-02
pre-03
pre-04
pre-05
pre-06
pre-07
previous arrow
next arrow
pre-01
pre-02
pre-03
pre-04
pre-05
pre-06
pre-07
previous arrow
next arrow

บริการอนุรักษ์เชิงป้องกัน

Bangkok Art Conservation Center ให้บริการตรวจสภาพแวดล้อมของผลงานศิลปะของท่าน โดยเป็นการส่งทีมออกตรวจไปยังพื้นที่ที่ผลงานศิลปะของท่านจัดเก็บอยู่ หรือติดตั้งอยู่ภายในบ้าน หรือองค์กรของท่าน เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมและอันตรายในด้านต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหา และความเสียหายต่อผลงาน โดยเราจะให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดูแลผลงานอันเป็นที่รักของท่านให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

งานศิลปะทุกชิ้นย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ซึ่งสาเหตุการเสื่อมสภาพอาจเป็นผลมาจากวัสดุ ที่ศิลปินนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน หรือเกิดจากปัจจัยตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมอันหลากหลาย ที่มีผลต่อการอนุรักษ์งานศิลปะ Bangkok Art Conservation Center พร้อมให้บริการอย่างเชี่ยวชาญ ในด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกัน เพื่อดูแลผลงานโดยให้คำปรึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ และการจัดแสดงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ การควบคุมแสงสว่างและปริมาณรังสี อัลตราไวโอเลต ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อช่วยให้ผลงานศิลปะมีอายุยาวนานขึ้น อาทิ ความร้อนที่มากับแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาในบ้าน และรังสีอัลตราไวโอเลตที่มาพร้อมกับ แสงอาทิตย์ที่ตาเราไม่สามารถมองเห็น มีผลต่อผลงานศิลปะ และเมื่อแสงมีการกระทบกับผลงาน อย่างต่อเนื่อง จะมีผลต่อผลงานศิลปะอย่างมาก อีกทั้งวัสดุที่สร้างผลงานต่างชนิดกัน เช่น กระดาษ ผ้าใบ เซรามิค ดินเผา จะเกิดความเสียหายที่ได้รับจากแสงอาทิตย์และความร้อนแตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสำรวจสภาพแสงจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เครื่องมือทั้งวัด ความเข้มแสงและวัดรังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อจะได้ทราบปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายต่องาน และทางเราจะให้คำปรึกษาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของผลงานต่อไป

นอกจากนี้ ความชื้นคืออีกหนึ่งปัจจัย เช่น การแขวนงานบนผนังที่มีความชื้นหรือติดกับห้องน้ำ ห้องครัวที่มีอ่างน้ำ และยังมีปัญหาของแมลงหรือสัตว์กัดแทะขนาดเล็ก ที่สามารถกัดกินกระดาษ หรือผ้าใบ ซึ่งเป็นผลงานศิลปะที่มีมูลค่าและทรงคุณค่าให้เสียหายได้ Bangkok Art Conservation Center มีความยินดีที่จะดูแลและปกป้องผลงานของท่านจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าผลงานเหล่านี้จะยังทรงคุณค่าและมีมูลค่าที่เพิ่มพูนอย่างที่ควรจะเป็น เปรียบกับการตรวจสภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอของทุกท่าน 

บริการอนุรักษ์ศิลปกรรม

งานศิลปกรรมไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายและอื่นๆ จะได้รับการดูแลและอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ ด้วยมาตรฐานสากล จากทีมงานนักอนุรักษ์ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ ทำงานอย่างมืออาชีพ สามารถอนุรักษ์และแก้ปัญหาของงานศิลปกรรมได้ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับขั้นสูง

บริการอนุรักษ์กรอบรูป

กรอบรูปมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อผลงานศิลปะ เป็นสิ่งที่ปกป้องผลงานและช่วยส่งเสริมให้ผลงานดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ทาง Bangkok Art Conservation Center พร้อมให้บริการการอนุรักษ์กรอบรูปที่ชำรุดเสียหายเมื่อผ่านกาลเวลา ให้กลับมาเติมเต็มและอยู่คู่กับผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อไป นอกจากนี้ยังมีการบริการใส่กรอบรูปด้วยวัสดุอนุรักษ์ทุกขั้นตอน เพื่อปกป้องผลงานที่จะถูกทำลายจากวัสดุที่สร้างความเสียหายให้กับผลงาน และสามารถยืดอายุของผลงานศิลปะให้ยืนยาวขึ้น

1 / 5

การบริการตรวจสภาพผลงาน
และทำรายงานสภาพผลงานศิลปะ

การดูแลรักษาสภาพผลงานศิลปะให้มีอายุที่ยาวนานยิ่งขึ้นนั้น เราควรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพผลงานอยู่เสมอ เพื่อทำให้เราทราบถึงความเสียหายกับผลงานที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของผลงานศิลปะ หรือนำผลงานเข้าสู่กระบวนการอนุรักษ์ตั้งแต่แรก ก่อนที่ผลงานจะถูกทำลายเสียหายไปมาก Bangkok Art Conservation Center ให้บริการตรวจสภาพผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ทักษะและใช้เครื่องมือระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ การตรวจสภาพผลงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการซื้อขายผลงาน รายงานการตรวจสภาพเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องความเสียหายของผลงาน การตรวจสภาพและทำบันทึกก่อนนำผลงานออกไปจัดนิทรรศการภายนอก ก่อนการทำประกันภัย หรือก่อนนำผลงานเข้าร่วมประมูล เพื่อเป็นเครื่องยืนยันในสภาพผลงาน มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของผลงาน และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และสามารถนำความเสียหายที่เกิดขึ้นไปยืนยันกับบริษัทประกัน เพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น การทำรายงานสภาพผลงานกับทะเบียนผลงานในคอลเลคชั่นทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่รักในงานศิลปะทุกท่านจะมั่นใจได้ว่า ทรัพย์สมบัติอันมีค่าเหล่านี้ของท่าน ยังทรงคุณค่าและ มีมูลค่าที่เพิ่มพูนอย่างที่ควรจะเป็น

ผลงานของเรา

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับทราบข้อมูลการบริการเบื้องต้น
รายละเอียดของท่าน

  Max file size: 2mb
  Allowed file types: png,jpg,jpeg,zip

  ติดต่อเรา

  บริษัท บางกอก อาร์ต คอนเซอร์เวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
  อาคารซีดับเบิ้ลยู ห้องเลขที่ 317 ชั้นที่ 3 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  ติดต่อเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร: +666-5665-9629
  Email: service@bkkartconservation.com