บริการซ่อมกรอบรูป เติมส่วนที่หัก
ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์
การอนุรักษ์โครงไม้
ในการขึงผ้าใบ

การอนุรักษ์โครงไม้ในการขึงผ้าใบ

ในปัจจุบัน จะพบว่าปัญหาความเสียหายของผลงานเกิดจากเฟรมที่ขึงผ้าใบโดยเฉพาะผลงานของศิลปินชั้นครู (Old Masters) ที่มีการหย่อนคล้อยของผ้าใบ
 การแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือต้องขึงผ้าใบใหม่ และต้องให้เฟรมที่ขึงผ้าใบปรับขนาดได้
ต้องทำโครงไม้ตามขนาดที่กำหนดเองได้ มีการยึดมุมด้วยแผ่นไม้ทั้ง 4 มุม โดยการตอกอย่างเบาๆ
เข้าในส่วนเชื่อมเพื่อปรับการยืดหดขยายตัวของผ้าใบได้ เรียกว่า Stretcher หรือแม้กระทั่งในบางครั้งต้องต่อและขึงผ้าใบกับเฟรมใหม่
Bangkok Art Conservation Center สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้ท่านได้ เพื่อให้ผลงานของท่านมีอายุยืนนานขึ้น

previous arrow
02-02l
02-01l
02-03l
02-03l
next arrow
02-02l
02-01l
02-03l
02-03l
previous arrow
next arrow