บริการซ่อมกรอบรูป เติมส่วนที่หัก
ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์

บริการเปลี่ยนวัสดุแผ่นปิดหลังภาพ
ด้วยวัสดุไร้กรด

วัสดุที่นำมาใช้ในการปิดแผ่นหลังภาพมักนิยมใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในยุคนั้นๆ การถ่ายเทของอากาศบางครั้งไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ดี มีค่าความเป็นกรดสูงและ
เกิดราได้ง่าย จึงส่งผลทำให้ชั้นรองรับของภาพเขียนเกิดการชำรุดและการเสื่อมสภาพขึ้น อาทิ สนิมที่เกิดจากตะปูทำให้ผ้าใบขาด
การเกิดราและการเกิดจุดสีน้ำตาลขึ้นบนผ้าใบและกระดาษ (Foxing) เป็นแหล่งอาหารของสัตว์และแมลง อีกทั้งยังเป็นการสะสมของฝุ่นละออง
และสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในการเลือกวัสดุจึงจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์
ต้องมีความแข็งแรงทนทานทนต่อแมลง รา ความชื้น ไร้กรด ไม่มีการเปลี่ยนสีและอากาศผ่านเข้าออกได้ดี

previous arrow
03-01l
03-02l
03-03l
03-04l
next arrow
03-01l
03-02l
03-03l
03-04l
previous arrow
next arrow